Przystanek Alaska - Northern Exposure Strona Główna Przystanek Alaska - Northern Exposure
Forum Miłośników serialu Przystanek Alaska

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Otwarty przez: czyzu9
2006-06-20, 20:31
Gadu-Gadu
Autor Wiadomość
chrisstevens 
Cz?onek RadyZaproszone osoby: 5
Dołączył: 05 Gru 2005
Posty: 666
Wysłany: 2006-02-04, 11:17   

Pozwol? sobie na ma?? dygresj? od tematu.
czyzu9 napisał/a:
?redniowiecze si? ju? sk?czy?o!!!!!!

To ciekawe, jak pewne k?amstwa, stworzone wieki temu potrafi? si? zakorzeni? w zbiorowej ?wiadomo?ci. Do dzi? np. ?redniowiecze jest symbolem wieków zacofania, ciemnoty i nietolerancji. A przecie? takie poj?cie dostarczone zosta?o przez historyków renesansowych i o?wieceniowych twórców prac historycznych. Byli to cz?sto naukowcy o skrajnie antyklerykarnych pogl?dach. Stworzyli wi?c obraz ?redniowiecza, w którym Europa rz?dzona przez Ko?ció? by?a kontynentem pe?nym nietolerancyjnych, krwio?erczych ksi??y, "p?on?cych stosów" i straszliwej Inkwizycji. :lol: Oczywi?cie dzi? wi?kszo?? historyków ju? tak nie s?dzi, ale co ciekawe, ja ze swojej ksi??ki do historii w gimnazjum dowiadywa?em si? podobnych bredni. Nie wiem, czy by?o to dzia?anie celowe, czy nie, ale autorzy tego? podr?cznika zapomnieli doda?, i? to nie ko?cielna Inkwizycja, ale ?wieckie s?dy spala?y heretyków i rzekome czarownice na stosie. Co ciekawe nasza wspó?czesna "popularno-gazetowa" wiedza na temat demonicznego Ko?cio?a ?redniowiecznego pochodzi z wydanej w 1829 roku przez Francuza Ettiene Leona de Lamothe-Lagnon bestsellerowej ksi??ki "Histoire de l'Inqisition an France". Pisa? on, i? w XIV wieku Inkwizycja mia?a rzekomo skazywa? nawet po 400 kobiet dziennie. Nigdy nie znaleziono ?róde? na które si? powo?ywa?. Zapomniano te?, ?e by? nie historykiem, a pisarzem, ?yj?cym z sensacyjnych powie?ci typu "G?owa ?mierci" "Klasztor Czarnych Mnichów" itp. Pomijano nie?cis?o?ci historyczne, b??dy w datowaniu... Idea straszliwych procesów czarownic sta?a si? no?na, a powielana, sta?a si? stereotypem i zakorzeni?a w ?wiadomo?ci wspó?czesnych na zawsze. Nieustaj?co mno?y?y si? i mno?? teorie o zbiorowej psychozie na pod?o?u religijnym, seksualnym czy seksistowskim, o t?pieniu przez Ko?ció? konkurencyjnej religii, któr? mia?y wyznawa? czarownice...
Nie przypomina Wam to czego?? To przecie? zbiór bredni, które powypisywa? w "Kodzie Leonarda daVinci" Dan Brown! :/ :039: Powo?uj?c si? przecie? na "definitywnie potwierdzone i wiarygodne" ?ród?a.
Jak te? historia lubi si? powtarza?. I wielu ludzi ?lepo mu wierzy, tak jak kiedy? wierzyli Lamonthe-Lagnownowi. Mam tylko nadziej?, ?e jego wr?cz groteskowe w d??eniu do dyskredytacji katolików, teorie nie trafi? do podr?czników historii.
_________________


 
 
 
bonka
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-04, 18:51   

Chris, podziwiam Twoje oczytanie, jak na tak m?odego cz?owieka. Mam jednak pytanie, o któr? inkwizycje Ci chodzi?? Czy o Wielk? Inkwizycj?, t? która zosta?a zbudowana przez ko?ció?, czy te? o ?wieckie s?dy inkwizycyjne powo?ane przez Constitutio Criminalis Carolina z 1532 roku? Pami?ta? nale?y, ?e pierwszy trybuna? inkwizycyjny utworzono w Hiszpanii na mocy bulli papie?a Szkstusa IV w 1478 r. Na jego czele stan?? wielki inkwizytor Tomas de Torquemada. S?dziami trybuna?ów inkwizycyjnych byli zawsze duchowni! Pocz?tkowo zakonnicy dominika?scy, pó?niej kler ?wiecki. Tak?e nie mówmy o tym, ?e czarownicy w ?wi?tej Inkwizycji skazywali ludzie ?wieccy. Zawsze to byli duchowni.

Co do swobody wypowiedzi... B?d? bardzo nieskromn? osob? w tym momencie, ale stwierdze, ?e jestem najbardziej kompetentn? osob? w naszym szacownym gronie, aby móc zabra? g?os w tej sprawie.
Czesmen w odpowiedzi na Twoje "gro?by", ?e zrobisz porz?dek na forum i "zwolnisz troch? miejsca" korzystaj?c ze swoich uprawnie? moderatora... pozwól ?e przytocz? CI jeden z kluczowych orzecze? Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka, wydane na podstawie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Cz?owieka i Podstawowych Wolno?ci, której jeste?my stron? i która "niestety" (dla Ciebie) nas opbowi?zuje:
"Swoboda wypowiedzi jest jedn? z g?ównych podstaw demokratycznego spo?ecze?stwa, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostki. Nie mo?e ona ogranicza? si? do informacji i pogl?dów, które s? odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub oboj?tne, lecz odnosi si? w równym stopniu do takich, które obra?aj?, oburzaj? lub wprowadzaj? niepokój w pa?stwie lub jakiej? grupie spo?ecze?stwa. Takie s? wymagania pluralizmu, tolerancji i otwarto?ci na inne pogl?dy, bez których demokratyczne spo?ecze?stwo nie istnieje".

W zwi?zku z powy?szym, w zwi?zku z dzisiejsz? sytuacja polityczn? uwa?am, ?e nale?y stan?? murem za ?rodowiskiem gejowskim. Skoro u w?adzy s? tacy ludzie, którzy twierdz?, ?e homoseksualizm jest chorob?. Nie ró?ni? si? oni dla mnie wiele od faszystów, M?odziez Wszechpolska skanduj?ca, ?e to choroba, a tak?e nios?ca nieraz transparenty "Peda?y do gazu!" s? dla mnie aktualn? wersj? nazistów. To drastyczne porównanie, ale Polska jako kraj, który tyle przy?y? w czasie II wojny ?wiatowej, ?eby w takim kraju by?y takie pogl?dy... takie has?a... czy niczego si? nie nauczyli?my??
Wiesz Czes... zawiod?am si? na Tobie. Mówisz ?e geje s? chorzy, ?e to wynaturzenie, ?e mdli Ci? na widok dwóch ca?ujacych si? m??czyzn. ?mia?e? si? nieraz z Vroooma ?e ma takie a nie inne s?siedztwo. A mówisz dok?adnie tak jak "szacowny" s?siad kolegi Vroooma. A co powiesz na widok dwóch ca?ujacych si? kobiet? :/

Przyznam si?, ?e g?osowa?am na PiS. Wierzy?am, ?e mog? co? naprawi?, co? zmieni?. Teraz widz?, ?e pope?ni?am wielki b??d. Modl?si? o rozwi?zanie parlamentu bo mo?e inni wyborcy przej?eli na oczy tak jak ja. Nic si? nie zmienia, jest gorzej. Nie chc? ?y? w IV RP.
Po wydarzeniach zwi?zanych z podpisaniem Paktu Stabilizacyjnego, transmisj? podpisania vel parafowania w TV Trwam i Radiu Maryja, po wypowiedzi Jaros?awa aczy?skiego na temat, ?e dziennikarze którym si? nie podoba?a ta transmisja, którzy protestowali, ?e Ci dziennikarze powinni zosta? poci?gni?ci do odpowiedzialno?ci za swoja niezubordynacj?. ?e s? dziennikarze równi i równiejsi... Jako wyborca poczulam si? szczerze dotkni?ta. Nie ogl?dam TV Trwam nie s?ucham o. Rydzyka, dlatego jestem wyborc? gorszej kategorii.
Patrze w przysz?o?? z wielkim niepokojem, ss?ucham wiadomo?ci, faktów, wypowiedzi polityków, czyatm Wasze nietolerancyjne (chorobliwe wr?cz) wypowiedzi, tak?e tak nieprzychylnie nastawione wypowiedzi ludzi m?odych, którzy b?d? kszta?towali przysz?o?c i ro?nie we mnie niech?? do tego kraju i do mieszkaj?cych w nim ludzi.
Tym bardziej sie smuce, ?e Wy - My mi?o?nicy Cicely, miasteczka tak wspania?ego, tak tolerancyjnego... mówimy, ?e homoseksualizm jest chorob? i inne...
?le si? dzieje...
 
 
vroooom 
Cz?onek RadyDołączył: 03 Gru 2005
Posty: 1330
Wysłany: 2006-02-04, 19:10   

Wyci?g z regulaminu:
15. Admin i modzi maja zawsze racje!!!!
16. Je?li w?adza na forum myli si? patrz punkt 15

Niniejszym og?aszam KONIEC DYSKUSJI- je?li chcecie dyskutowa? to nie tutaj kochani. I prosz? nie pierniczy? mi tu o wolno?ci s?owa. To jest forum "Przystanek Alaska".
Dyskusja zacz??a si? od tego, ?e Chris napisa?, ?e nie lubi Rona i Erica. Ma prawo ich nie lubi?, a wy musicie to uszanowa?. Jest przecie? wolno?? s?owa :D
Je?li chcecie udowadnia? kto ma racje, to mo?ecie to robi?, ale nie tutaj. I tak nikt nikogo do niczego nie przekona. Ka?dy ma w?asne pogl?dy i tyle.
Przepraszam za wyra?enie, ale rzyga? si? chce.
Po 24 wracam z imprezy i ma tu by? porz?dek :lol:

P.S. Skasuj? ka?dego posta w którym b?dzie cokolwiek o polityce (no chyba ?e chcecie pisa? o wyborach w Cicely :D )
 
 
 
bonka
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-04, 20:24   

Wiesz Vrooom pokaza?e? mi ju? ?e jeste? p******, teraz to w ca?ej okaza?ao?ci potwierdzasz. Skoro jest to temat Gadu Gadu, mo?emy tutaj mówi? o czym nam si? podoba. Sam jeste? jednym z pomys?odawców tego tematu. I je?eli który? z adminów skasuje tego posta ja wypisuj? z takiej spo?eczno?ci, bo to nie jest spo?eczno?? alaska?ska, tylko pseudoalaska?ska. Wydaje Ci Vrooom ?e jeste? taki fajny kole?? ?e rozwi?zujesz problem zakazuj?c o nim rozmawia?? ?e kto? kto ma inne zdanie ni? Ty, nie ma prawa bytu i mo?liwo?ci wyra?ania swojej oipnii? Podaj rek? swojemu s?siadowi.
Ac o do regulaminu. Wida? ?e w?adza i jej sprawowanie jest zara?liwe, a ten kto ma w?adze "zawsze ma racj?". Protestuj? przeciwko zapisowi pkt 15 i 16 regulaminu. Nie ma ludzi nieomylnych, a ponadto mamy demokracj?. Podobno.
 
 
czyzu9 
?o? HollingZaproszone osoby: 35
Dołączył: 01 Gru 2005
Posty: 316
Wysłany: 2006-02-04, 20:46   


    1. pkt 15 i 16sty zostaja!!!

    2. Nikt nie b?dzie kasowa? postów je?eli nie ?ami? regulaminu!!!

    3. Przypominam ze na Alasce wszyscy rozmawiali na ró?ne tematy, ale potrafili si? zachowa?!!!

    4. Je?eli dalsza cze?? tej dyskusji b?dzie dalej tak nerwowa to temat zostanie zamkni?ty!!!

    5. Regulamin punkt 7. K?ótnie, u?ytkownicy forum powinni za?atwia? na privie. GG, mail, wsz?dzie tylko nie na forum
_________________
Northern Exposure
Because Cicely is a State of Mind
Gość czytałeś to ...

Twoje ip :
 
 
 
bonka
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-04, 21:19   

Chyba reszta forumowiczów tak?e powinna wiedzie? z kim ma do czynienia.
 
 
lopez5 
VIPPomógł: 1 raz
Dołączył: 04 Sty 2006
Posty: 337
Wysłany: 2006-02-04, 21:59   

Bonka zdanie:"Wiesz Czes... ............ ?mia?e? si? nieraz z Vroooma ?e ma takie a nie inne s?siedztwo. A mówisz dok?adnie tak jak "szacowny" s?siad kolegi Vroooma. " - to ewidentna próba sk?ócenia Vrooma z Czesem z twojej strony. Co chcesz przez to osi?gn???
A tak na marginesie uwa?am homoseksualistów za zbocze?ców i nie toleruje równie? o.Rydzyka.
 
 
 
ulcio 

Dołączyła: 04 Sty 2006
Posty: 6
Wysłany: 2006-02-04, 22:05   

Kilka s?ów od Ulcia

Jestem zdziwiona i rozczarowana. Nie ma ju? miejsc na ziemi gdzie nie poruszane by by?y tematy powoduj?ce k?ótnie i bezsensowne spory. My?la?am , ?e Tu jest inaczej , ?e Alaskowe Forum to magiczne i pi?kne miejsce do którego chce si? przychodzi?.

Mo?e nie by?am sta?ym bywalcem forum (z powody ogromnej ilo?ci pracy i nauki ) i nie udziela??m si? w wielu kwestiach ale teraz wiem ze czar prysn?? i zosta?o tylko gorzkie rozczarowanie.
 
 
Andrzej
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-04, 22:45   

czyzu9 napisał/a:
Przypomniam Ci ze jest wolno?c s?owa ka?dy ma prawo napisa? to co mu sie podoba. To ?e masz w?adze wi?ksz? od innych to nie oznacza ze mo?esz kasowac posty które s? odmniene pogl?dowo od Twoich. I puki ja mam najwieksz? w?adze na tym forum to nie pozwole na cenzure pogl?dow?!!!!


Popieram

Bonka:
Popieram Ci? w obronie prawa do swobodnej wypowiedzi na tym forum.
Mam nadziej?, ?e mimo niedojrza?ej postawy moderatorów, forum przetrwa.
Podzielam Twój niepokój, lecz my?l?, ?e nie ma powodu, aby obra?a? si? na kraj i ludzi.
W tym kraju mieszkaj? przecie? tak?e tacy ludzie jak Ty.
Ze zmianami w ?wiadomo?ci spo?ecznej jest tak, jak przy wychowywaniu dzieci.
Jedn? rozmow? czy nakazem niczego nie mo?na osi?gn??. Najlepiej dzia?a przyk?ad i konsekwencja w promowaniu pewnych postaw i zachowa?. Inaczej mówi?c "róbmy swoje".
Moderatorom polecam lektur? „Czarnej ksi?gi cenzury”. Oczywi?cie nie po to, aby bra? przyk?ad. Radzi?bym umiar w korzystaniu z uprawnie?.
 
 
czyzu9 
?o? HollingZaproszone osoby: 35
Dołączył: 01 Gru 2005
Posty: 316
Wysłany: 2006-02-04, 22:47   

ulcio napisał/a:
Jestem zdziwiona i rozczarowana.


ulcio napisał/a:
My?la?am , ?e Tu jest inaczej , ?e Alaskowe Forum to magiczne i pi?kne miejsce do którego chce si? przychodzi?.


ulcio napisał/a:
ale teraz wiem ze czar prysn?? i zosta?o tylko gorzkie rozczarowanie.


Ta dyskusja pokaza?a ze nie potrafimy ze sob? rozmawia?, ?e jeste?my jak Joel i Maggy i skaczemy sobie do oczu!!
Ale mam nadzieje ze wszyscy si? g??boko zastanowi? nad tym co jeszcze napisz?, w ko?cu chcemy by? jedna wielk? rodzin? NX i nauczymy si? rozmawia? mi?dzy sob? i si? nawzajem szanowa?.
W ko?cu Maggy i Joel zawsze si? godzili :564:

---------------------------
P.S
Do tego forum podchodz? do?? emocjonalnie.
Dlaczego???
Po go stworzy?em, ale teraz nasuwa mi si? pytanie – czy nie ponios?em kl?ski przyk?ad ostanie posty!!!
Przecie? gdyby nie by?o tego forum nie nast?pi?oby taka ostra wymiana zda? i dalej byliby?my jedn? wielka rodzin? NX
W pewnym sensie ja ponosz? odpowiedzialno?? za to co tu si? dzieje :(
_________________
Northern Exposure
Because Cicely is a State of Mind
Gość czytałeś to ...

Twoje ip :
 
 
 
ulcio 

Dołączyła: 04 Sty 2006
Posty: 6
Wysłany: 2006-02-04, 23:21   

Czy?u !

Forum jest ekstra w?o?y?e? w nie du?o pracy i napewno jeszcze wi?cej serca.

K?ótni nie wywo?a?o forum ale brak umiaru w kwestii poruszanych tematów.
Odnios?am wra?enie , ?e tu nie chodzi o wolno?? s?owa ani przekona? tylko o to kto ma racj? a kto nie. W ?yciu jest tak, ?e zawsze kto? b?dzi? mia? inne zdanie od naszego zdania i to jest naturalne, ma tak?e prawo je mie?.
Mi chodzi tylko o to, ?e te tematy najbardziej konfliktowe, o które tu si? rozchodzi powinny by? zostawiane w momencie zalogowania si?- tu bowiem wed?ug mnie jest Alaska - kraina mi?o?ników ?osiów, i wszystkiego co si? z serialem wi??e a nie forum polityczno- spo?eczno-religijne. Takich jest pe?no a Alska jest jedna...
 
 
lopez5 
VIPPomógł: 1 raz
Dołączył: 04 Sty 2006
Posty: 337
Wysłany: 2006-02-04, 23:22   

1.Czy?u ja nie rozumiem tego ,ze jest jednak 15i16 punkt regulaminu i czy komu? si? podoba czy nie jesli chce wchodzi? na to forum powinien przestrzega? tej zasady ,a sam pó?niej podwa?asz autorytet moda cyt. " Przypomniam Ci ze jest wolno?c s?owa ka?dy ma prawo napisa? to co mu sie podoba. To ?e masz w?adze wi?ksz? od innych to nie oznacza ze mo?esz kasowac posty które s? odmniene pogl?dowo od Twoich. I puki ja mam najwieksz? w?adze na tym forum to nie pozwole na cenzure pogl?dow?!!!! "

2.Niespodoba?o mi sie zdanie napisane przez Bonke (oboj?tne o kim by tego nie napisa?a ) cyt.
bonka napisał/a:
Wiesz Vrooom pokaza?e? mi ju? ?e jeste? p******, teraz to w ca?ej okaza?ao?ci potwierdzasz.

sprawdzi?em ,ale nie ma odwo?ania w regulaminie co do takich sytuacji .czyli spokojnie moge napisa? ,ze osoba "X" czy "Y" to K****. ???
 
 
 
czyzu9 
?o? HollingZaproszone osoby: 35
Dołączył: 01 Gru 2005
Posty: 316
Wysłany: 2006-02-04, 23:33   

lopez5,
Ad 1
Punkt 15 i 16sty jest tylko poto ze je?li zostal zlamany regulamin to nie ma co sie sprzeczac z w?adz?!! A nie po to ?eby w?adza mog?a dyktowa? warunki kto co moze pisa?. Mój bl?d powinem ten post napisac na pw do moderatora a nie podwa?a? jego autorytet

Ad 2 Jest to naruszenie punktu 7 i 8 regulaminu forum, ale widze ze jest potrzeba stworzenia osobnego punktu regulaminu.
Ten post nie odbij si? bez echa i zosta?y wyci?gniete kosekwecje czyli ostrze?enie.
Przy ka?dym po?cie znadjue si? wykrzyknik którym u?ytkownik moze zg?o?i? moderatorowi i adminowi ?e ten post narusza regulamin albo jest obra?liwy dla innych osób
_________________
Northern Exposure
Because Cicely is a State of Mind
Gość czytałeś to ...

Twoje ip :
 
 
 
czesmen 
VIPPomógł: 2 razy
Dołączył: 04 Gru 2005
Posty: 603
Wysłany: 2006-02-04, 23:59   

Szanowna alaska?ska spo?eczno?ci – droga Bonko

Po ostatnich postach postanowi?em ponownie zabra? g?os w dyskusji , gdy? uwa?am ?e idzie ona w nieodpowiednim kierunku i niesie z sob? to , czego si? obawia?em.
Musze przyzna? ?e ten temat budzi we mnie skrajne emocje. Nie chcia?bym aby przez t? wymian? zda? nad problemem tolerancji mniejszo?ci seksualnych porobi?y si? podzia?y i powsta? niesmak na forum. Nie chcia?bym aby temat ten podzieli? nas. Bo przecie? nas wszystkich tu obecnych ??czy jedno – ogromna sympatia do serialu „Przystanek Alaska” . Spotykamy si? w „naszym” Cecily bo dostrzegamy jakie przes?anie niesie za sob? ten serial. Jak jest on innych od tego, co prezentuje nam teraz „re?imowa” telewizja. Czujemy wspólnego ducha serialu i przenosimy w nasze doczesne ?ycie jego najwa?niejsz? maksym? „ Because Cicely is a state of mind”. My?l? ?e na pocz?tek powinienem wyja?ni? kilka wa?nych kwestii.
Droga bonko oczywi?cie moja wypowied? ?e zrobi? na forum porz?dek i zwolni? troch? miejsca by?a czystym blefem i mia?a ona sprowokowa? was do dyskusji i wymiany pogl?dów – w tym tak?e do dyskusji na granic? wolno?ci s?owa .
Nigdy nie pozwoli? bym sobie skasowa? czyjego? posta sam ( bez konsultacji z administratorem forum). Szanuj zdanie i wypowiedzi ka?dego – nawet te najbardziej odmienne od moich pogl?dów. Naprawd? uwierz mi ?e w gruncie rzeczy jestem demokrat?. Wiem ?e Polska podpisa?a konwencj? Praw Cz?owieka i Podstawowych Wolno?ci i znam jako politolog bardzo dobrze jej tre??.
Przykro mi bardzo ?e zawiod?a? si? na mnie. Tym bardziej mi przykro, ?e naprawd? ciebie lubi? i uwa?am ciebie za niezwykle wra?liw?, romantyczna :grin: i inteligentn? dziewczyn?. Za osob? która w sposób bardzo ciekawy dodawa?a (dodaje) kolorytu dyskusj? na forum. Mam g??boka nadzieje ?e nasze odmienne pogl?dy nie stan? si? barier? do wspólnych rozmów
(np.skaypowych )czy spotka? forumowiczów.
Nie wiem czy jest sens polemizowa? z tob? co do przekona? politycznych czy ?wiatopogl?dowych , bo pewnie i tak zostaniemy przy swoim. Ciesz? si? jednak ?e w tej dyskusji nad osobami o „niezrozumia?ej” – dla mnie orientacji seksualnej padaj? ró?ne , odmienne od siebie komentarze, argumenty czy opinie. Bo dopiero bior?c udzia? w takiej dyskusji naprawd? si? rozwijamy. Kiedy? ( na pocz?tku mojej drogi samorz?dowej) mój wujek który jest dla mnie wielkim autorytetem powiedzia?a mi ?ebym regularnie spotyka? si? z osobami o odmiennych pogl?dach – bo dyskusja w takim gronie powoduje ?e b?de si? rozwija?. ?e moje pogl?dy na ró?ne kwestie b?d? ewoluowa?y . I zapewne mia? racje. I ciesz? si? ?e ty w?a?nie jeste? taka osob? , która akurat tej kwesti takie ma ;) . Wiesz bonko czego jednak nam Polakom brakuje w publicznej debacie? Spokoju, poszanowania wypowiedzi innych . Potrafimy si? bardzo cz?sto obra?a? i w konsekwencji „zabiera? swoje zabawki z piaskownicy”.
Co do s?siedztwa VROOMA – czyli Radia Maryja powiem tak . Jestem katolikiem, pochodz? z katolickiej patryjotycznej rodziny i szanuj? nasz? wiar? i ca?e duchowie?stwo. Szanuje tak?e radio Maryja i Ojca Tadeusza , Poszanowanie nie oznacza jednak ?lepego wiernopodda?stwa . Widz? w tym ?rodowisku kilka z?ych rzeczy i nie mog? mówi? ze wszystko jest cacy. Nie jestem bezmy?lnym wiernopoddanym toru?skiemu zakonnikowi, mam swoje zdanie i g?o?no je mówi?. Czasami nawet ?artem – jak np. dyskusje z kolegom vroomem.
Musz? przyzna? Bonko ?e to w?a?nie ty rozczarowa?a? mnie tym bezpardonowym atakiem na vrooma pisz?c „ …Wiesz Vrooom pokaza?e? mi ju? ?e jeste? p******, teraz to w ca?ej okaza?ao?ci potwierdzasz”, i „ …Chyba reszta forumowiczów tak?e powinna wiedzie? z kim ma do czynienia.” Te teksty s? ca?kiem nie w twoim stylu i nie powinny raczej one tutaj pa??. Mog? jednak zrozumie? ze mia?a? ci??ki dzie? i tak naprawd? by? to wyraz twoich negatywnych emocji. Starajmy si? jednak panowac ad naszymi emocjami bo inaczej sko?czymy jak serialowy Adam ;)
Co zapisów regulaminu , a dok?adniej pkt. 15 i 16 to oczywi?ci trzeba to bra? z wielkim przymró?eniem oka. My?la?em ?e znasz si? bonko na ?artach i wiesz ?e czasami lubimy sobie po?artowa?. Zreszt? ty te? nale?ych do osób o bardzo ciekawym rodzaju poczucia humoru . I za to tez ciebie lubi? :D
Ko?cz?c t? przyd?uga wypowiedz , pragn? wyrazi? nadzieje ?e nasza znajomo?? nie ucierpi przez ta wymian? pogl?dów , ?e nikt nie b?dzie si? obra?a? na siebie.
Pozdrawiam wszystkie ?osie i ?anie :grin: - bo to chyba damska forma ?osia ;) i niniejszym uwa?am temat za zako?czony.
Trzeba zabiera? si? za pisanie postów pozytywnych. 1000 ju? mamy . Czekamy na 2000 :one:
_________________

 
 
 
czesmen 
VIPPomógł: 2 razy
Dołączył: 04 Gru 2005
Posty: 603
Wysłany: 2006-02-05, 00:04   

czyzu9 napisał/a:
Ad 2 Jest to naruszenie punktu 7 i 8 regulaminu forum, ale widze ze jest potrzeba stworzenia osobnego punktu regulaminu.
Ten post nie odbij si? bez echa i zosta?y wyci?gniete kosekwecje czyli ostrze?enie.

Drogi adminie ko?cz?c ten w?tek te? prosze o ukaranie mnie ostrze?enie. Mój post o kasowaniu innych postów by? nieodpowiedzialny - cho? bardziej mo?e prowokacyjny. Jako mod nie powinienem tego robi?.
 
 
 
czesmen 
VIPPomógł: 2 razy
Dołączył: 04 Gru 2005
Posty: 603
Wysłany: 2006-02-05, 02:35   

Hmmm. Przegl?dam te nasze wypowiedzi po raz kolejny i dalej co? nie daje mi spokoju. :029: Tym bardziej ?e w?a?nie sko?czy?em rozmawia? na gg z Wiesi? na temat tej dyskusji. I to w?a?nie ona w 2 godz. rozmowie u?wiadomi?a mi czytaj? ta nasz? dyskusj? kilka oczywistych prawd:
Ze jestem osoba o dwóch twarzach .Takie alter ego . Cz?sto sobie w tych wypowiedziach przecze. Sam czuje si? ura?ony niektórymi wypowiedziami ale sam potrafi? te? urazi? druga stron?. Zgadzam si? z ni? w 1000 % . Jestem naprawd? skomplikowanym ludkiem , którego nieraz ciemne si?y nak?aniaj? do ró?nych prowokacji ( patrz czat). :oops:
No i doszli?my do wniosku ze brakuje jednego bardzo wa?nego s?owa w tym wszystkim PRZEPRASZAM.
Zatem kieruje je do wszystkich , których mog?em swoimi wypowiedziami urazi?.

PS z tego wszystkiego mimo ?e si? odchudzam zjad?em ca?? tabliczk? czekolady. ;)
_________________

 
 
 
lopez5 
VIPPomógł: 1 raz
Dołączył: 04 Sty 2006
Posty: 337
Wysłany: 2006-02-05, 09:26   

Chcia?am co? od siebie dorzuci? tu jeszcze ,ale nie jak koniec to koniec .
Ale inna rzeczcz chodzi mi po g?owie , ju? trzeci raz z?apa?em sie na tym ,ze chc?c przestrzega? regulaminu który jest wg mnie do?? ostro napisany ,nie napisa?em ,albo usun??em albo przeprasza?em za swojego posta , aby w?a?nie nie narusza? regulaminu .
Jak Czes s?usznie kiedy? zauwa?y? (na skype ) - wyznaje zasade Tak - Tak ,Nie- Nie . Albo czarne ,albo bia?e . Du?o ludzi w postach odwo?uje sie do regulaminu (ja te? ) i nagle s?yszy sie ?e : "Co zapisów regulaminu , a dok?adniej pkt. 15 i 16 to oczywi?ci trzeba to bra? z wielkim przymró?eniem oka. My?la?em ?e znasz si? bonko na ?artach i wiesz ?e czasami lubimy sobie po?artowa?". To naprawde trudno si? po?apa? gdzie mo?na sobie pozwoli? na wi?cej w dyskusji bo to forum to tylko nasza zabawa i mamy wszyscy poczucie humoru , a gdzie trzeba trzyma? sie zasad narzuconych regulaminem bo mo?na dosta? ostrze?enie lub bana .
Troche namiesza?em i mo?e nie ka?dy kuma o co mi chodzi ,wi?c w jednym zdaniu : W ró?nych sytuacjach ró?a jest interpretacja regulaminu - raz sztywne trzymamie sie zasad ,wr?cz straszenie nim ,a raz mówienie ,?e mamy poczucie humoru mo?na sobie na to ,czy na tamto pozwoli? ,a regulaminu nie nale?y bra? dos?ownie .
 
 
 
Ania 


Zaproszone osoby: 1
Dołączyła: 04 Gru 2005
Posty: 395
Wysłany: 2006-02-05, 09:30   

pozostaje mi tylko mie? nadziej?, ?e znów z powodu 1 posta nie b?dzie toczy? si? tak zaciek?y spór jak wy?ej :) Im dalej czyta?am wasze posty, tym bardziej czu?am pewien niesmak. To chyba nie miejsce na tego typu dyskusje, zw?aszcza, ?e nie chcia?abym zawie?? si? na zagladaj?cych tu forumowiczach, mimo, ?e by?am tego bliska.
 
 
 
lopez5 
VIPPomógł: 1 raz
Dołączył: 04 Sty 2006
Posty: 337
Wysłany: 2006-02-05, 09:42   

Ok. ?eby nie by?o niepotrzebnych sporów po moim po?cie ,prosz? tylko admina o odpowied? w tym miejscu (nie na priwie) ?eby wszyscy mogli si? zapozna? z interpretacj? regulaminu. Bo pozostawienie sprawy ka?dy indywidualnie interpretuje zrodzi za chwile kolejne w?tpliwo?ci . Albo jest LUZ,albo nie ???

[ Dodano: 2006-02-05, 10:16 ]
Jeszcze na GG pojawi?y sie pytania o co mi chodzi -wiec przeklejam wyjasnienie z GG:
?artujmy (jak najwiecej ),ale przy regulaminie ja nie wyznaje ?artów ,chyba ,ze tak zadecydujemy ,ale wtedy nie wymagajcie ,zebym go przestrzega?.
 
 
 
vroooom 
Cz?onek RadyDołączył: 03 Gru 2005
Posty: 1330
Wysłany: 2006-02-05, 12:22   

Mam nadziej? ?e nikt "yntelygentny" nie rozpocznie tu dyskusji na temat aborcji czy kary ?mierci.
 
 
 
bonka
[Usunięty]

Wysłany: 2006-02-05, 14:37   

Nie ku?...
 
 
scarlettkapusta 


Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 18 Gru 2005
Posty: 209
Wysłany: 2006-02-05, 14:55   

o ?esz w mord?.
przeczyta?am wszystko i...
wiadomo, ?e ka?dy ma inne pogl?dy i rozmowy na temat aborcji, polityki, kary ?mierci, homoseksualizmu, katolicyzmu i o. rydzyka do niczego nie prowadz? i nikt t nikogo nie przekona. z mojej strony - bardzo mi przykro, jak widz? taki skrajny konserwatyzm. ale zdaj? sobie te? spraw?, ?e tym konserwatystom jest równie przykry mój liberalizm. wi?c wydaje mi si?, ?e jedynym problemem tutaj jest... hmm... jakby to nazwa?... brak otwarto?ci na to, ?e kto? inny te? mo?e mie? racj??
i, drogi chrisie, tym kim? mo?e by? te? dan brown, nie zakladaj wiec z gory, ze to jest jakas antykatolicka propaganda :>
a co do adopotowania dzieci przez HOMOSEKSUALISTÓW (troche szacunku dla innych, nie trzeba od razu "pedalow" czy "pederastow") - to ja z ca?? pewno?ci? mog? stwierdzi?, ?e wola?abym ?y? sobie spokojnie, otoczona mi?o?ci? w domu dwóch spokojnych facetów czy lasek (na pewno spokojnych, ka?dy przecie? wie, jak wygl?da procedura adopcyjna) ni? kiwa? si? na ?ó?eczku w towarzystwie dwudziestu innych dzieciaków na sali i do ka?dej kucharki mówi? "mamo".

INNY NIE ZNACZY GORSZY.
pozdro.

P.S. ale ja te? nie jestem ?wi?ta... uwa?am si? za osob? bardzo tolerancyjn?... ale jako? nie mog? si? zdoby? na tolerancj? wobec osób nietolerancyjnych. troch? mas?o ma?lane, ale ka?dy wie, o co chodzi :) [/b]
_________________
zawisn? wzrokiem na twoich ustach, chcesz?
 
 
 
vroooom 
Cz?onek RadyDołączył: 03 Gru 2005
Posty: 1330
Wysłany: 2006-02-05, 16:19   

Pozdrawiam wszystkie kl?py
M?ode kl?py i stare kl?py :D
 
 
 
chrisstevens 
Cz?onek RadyZaproszone osoby: 5
Dołączył: 05 Gru 2005
Posty: 666
Wysłany: 2006-02-05, 18:20   

G?upio mi, ?e w ogóle rozpocz??em t? dyskusj?... :oops:
Nie chcia?em nikogo sk?óci?, ta polemika rozpocz??a si?, jak pami?tacie, w temacie o nielubianym bohaterze. Kiedy w moj? stron? pad?o s?owo "homofob", poczu?em, ?e co? jest nie tak, i chc?c wyja?ni? swoje pogl?dy, sprawi?em, ?e sta?o si? jeszcze bardziej nie tak - rozpocz??em za?art? dyskusj?, która namiesza?a na naszym wspania?ym forum... :(
Wybaczcie i wiedzcie, ?e nie to by?o moim celem.
PS Cholera, chyba zaczynam mie? rozdwojenie ja?ni. Jestem w polowie sob? a w po?owie Chrisem. Przecie? ten mój post brzmi zupe?nie jak audycja Chrisa z ko?cówki odcinka drugiego Brains, Know How And Native Intelligence... :lol:
_________________


 
 
 
czyzu9 
?o? HollingZaproszone osoby: 35
Dołączył: 01 Gru 2005
Posty: 316
Wysłany: 2006-02-05, 23:10   

Temat zostaje zamkniety!!!!
Wszystkie sprawy zosta?y wyja?nione na czacie!!!!
W tej chwili jest tylko jeden moderator.
Od dzis jest nowy regulamin!!!!
Tamat zostaje zachowany dla potomno?? w archiwum, ?eby wiecej sie taka sytuacja nie powturzy?a!!!!
_________________
Northern Exposure
Because Cicely is a State of Mind
Gość czytałeś to ...

Twoje ip :
 
 
 
zielony 
AdministratorDołączył: 17 Sie 2006
Posty: 1638
Wysłany: 2007-11-15, 20:11   

kurcze - kiedy? to by?y zadymy - a teraz ..... szkoda gada?

uk?adnie , spokojnie, bez zaczepek, .....

gdziete czasy kiedy zielony mia? 2 ostrze?enia i dr?a? przed 3 ;)

ale to sem ju? ne wróci :)
_________________
"Pod zimnym światłem gwiazd
Jak ciężko żyć tym, co zostali... "
 
 
 
nemet 


Dołączyła: 11 Lut 2008
Posty: 628
Wysłany: 2008-03-07, 01:15   

zielony napisał/a:
ale to sem ju? ne wróci
czemu???? hahaha :diabelek:
_________________
szamanka z dorobkiem :) i przychówkiem :D
 
 
 
zielony 
AdministratorDołączył: 17 Sie 2006
Posty: 1638
Wysłany: 2008-03-07, 08:05   

no w?a?nie - czemu ?????
_________________
"Pod zimnym światłem gwiazd
Jak ciężko żyć tym, co zostali... "
 
 
 
czesmen 
VIPPomógł: 2 razy
Dołączył: 04 Gru 2005
Posty: 603
Wysłany: 2009-03-18, 10:49   

to by?y piekne czasy, cos sie dzia?o , by?y akcja zaczepno obronne, tworzy?o sie koalicje i rózne inne :) jedna potrzebny jest jakis Palikot na forum by je raz na jakis czas przewietrzyc, wyow?ac jakis skandal , obudzic was, zaprosi? do ozywionej dyskusji i zobaczyc jak reagujecie w stresie :) jednym s?owem show must go on :D :diabel2:
_________________

 
 
 
zielony 
AdministratorDołączył: 17 Sie 2006
Posty: 1638
Wysłany: 2009-03-18, 13:20   

masz jaki? fajny czes ????? dawaj
_________________
"Pod zimnym światłem gwiazd
Jak ciężko żyć tym, co zostali... "
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Allegro - najwi?ksze aukcje internetowe, najni?sze ceny! Kup i sprzedaj!

phpBB by przemo